Algemene Voorwaarden

De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van artikelen via WWW.LUXEOUTDOOR.NL :

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.     Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van STEGEMAN LUXE OUTDOOR en op alle met STEGEMAN LUXE OUTDOOR aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.     Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door STEGEMAN LUXE OUTDOOR is ingestemd.

3.     Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.     Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

5.     Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite WWW.LUXEOUTDOOR.NL dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met STEGEMAN LUXE OUTDOOR in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7.     Door het gebruik van de internetsite van STEGEMAN LUXE OUTDOOR en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

1.     Alle aanbiedingen van STEGEMAN LUXE OUTDOOR zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en STEGEMAN LUXE OUTDOOR komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van STEGEMAN LUXE OUTDOOR gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

4.     Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. STEGEMAN LUXE OUTDOOR garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

1.     Alle door STEGEMAN LUXE OUTDOOR vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.     De hoogte van de verzendkosten worden door STEGEMAN LUXE OUTDOOR vastgesteld.

3.     Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.     Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.     Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald: · Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening 1024.64.308 ten name van ReSt te Bathmen (Nederland).

7.     Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

1.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR werkt met meerdere leveranciers:

o    Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel volgens de levertermijnen op zoals die bij de producten genoemd worden. Gecombineerde bestellingen zullen in overleg geleverd worden.

o    De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

o    Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

2.     Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en tot aan de voordeur mits deze zich op de begane grond bevindt en een directe toegang van buiten naar binnen is.Verzending vindt plaats in overleg door of STEGEMAN LUXE OUTDOOR of door een van zijn leveranciers.

3.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR is niet verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden ivm met versperring o.i.d.

4.     Eventueel oponthoudt voor de vervoerder (bijv. niemand aanwezig op het afgesproken tijdstip om te ontvangen en/of te betalen) en te verwijten aan de koper wordt redelijkerwijs in rekening gebracht tegen € 65,- / uur inclusief BTW.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1.     De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan STEGEMAN LUXE OUTDOOR verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door STEGEMAN LUXE OUTDOOR aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan STEGEMAN LUXE OUTDOOR zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

1.     De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u STEGEMAN LUXE OUTDOOR daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2.     Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft STEGEMAN LUXE OUTDOOR de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3.     Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt STEGEMAN LUXE OUTDOOR zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan STEGEMAN LUXE OUTDOOR betaalde.

4.     De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant STEGEMAN LUXE OUTDOOR. STEGEMAN LUXE OUTDOOR is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2.     Indien STEGEMAN LUXE OUTDOOR, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

1.     In geval van overmacht is STEGEMAN LUXE OUTDOOR niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1.     De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij STEGEMAN LUXE OUTDOOR, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2.     Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3.     Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van STEGEMAN LUXE OUTDOOR, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

1.     De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door STEGEMAN LUXE OUTDOOR vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

o    het verwerken van de bestelling;

o    de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres·

o    het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site·

o    het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

2.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

3.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen (Nederland).

Artikel 12 Diversen

1.     STEGEMAN LUXE OUTDOOR is een onderdeel van Handelsonderneming ReSt. Handelsonderneming ReSt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08219835.

2.     BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van de Handelsonderneming ReSt is: NL137239506B01

3.     Gelieve alle correspondentie te zenden aan STEGEMAN LUXE OUTDOOR, met email-adres STEGEMAN@LUXEOUTDOOR.NL Of per post aan STEGEMAN LUXE OUTDOOR, Rietakker 23, 7437 XD  Bathmen

4.     Betalingen van bestelde artikelen kunnen worden verricht op Rabobanknummer: 1024.64.308 t.n.v. ReSt te Bathmen

5.     Wanneer door STEGEMAN LUXE OUTDOOR gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat STEGEMAN LUXE OUTDOOR deze algemene voorwaarden soepel toepast.